Privacyverklaring

Laatst gewijzigd op 23 mei 2018

MSH verwerkt persoonsgegevens
Mindful Studio Haarlem verwerkt je persoonsgegevens (gezondheid) doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Volledige naam
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door het invullen van een inschrijfformulier op onze website
 • Persoonsgegevens die je actief verstrekt via correspondentie of telefoon

Met welk doel verwerkt MSH
Mindful Studio Haarlem verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het beoordelen en afhandelen van jouw inschrijving.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Mindful Studio Haarlem verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor declaratie bij werkgever of ziektekostenverzekering, of belastingaangifte.
 • Gegevens over gezondheid worden uitsluitend gebruikt voor het voorbereiden van trainingen; deze gegevens worden met geen enkele andere partij gedeeld.

Geautomatiseerde besluitvorming
Mindful Studio Haarlem neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang MSH gegevens bewaart
Mindful Studio Haarlem bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia 10 jaar Facturering, boekhouding, belasting
Adresgegevens 10 jaar Facturering, boekhouding, belasting
E-mailadres 10 jaar Communicatie, facturering, nieuwsbrieven
Evaluaties 3 jaar kwaliteitsverbetering

Delen met derden
Mindful Studio Haarlem deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mindful Studio Haarlem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarbuiten verstrekt Mindful Studio Haarlem jouw persoonsgegevens alleen aan derden alleen met jouw nadrukkelijke schriftelijke toestemming.

Cookies of vergelijkbare technieken
Mindful Studio Haarlem gebruikt geen cookies, maar biedt op haar website wel de mogelijkheid om met een knop onderaan elke pagina zelf content te delen via de sociale media netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter. De knoppen zijn (of verwijzen naar) stukjes code van de sociale media zelf, en kunnen gebruik maken van cookies. Dergelijke cookies onthouden dat je ingelogd bent zodat je niet elke keer op Facebook, LinkedIn of Twitter hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat deze sociale media met de persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacyverklaringen van FacebookLinkedIn en Twitter raadplegen.
Mindful Studio Haarlem verzendt haar nieuwsbrieven met behulp van de diensten van MailChimp. Deze nieuwsbrieven bevatten trackers waarmee het gebruik van de nieuwsbrief en/of links daarin teruggemeld worden aan MailChimp en geregistreerd in de account van Mindful Studio Haarlem. Zie privacyverklaring MailChimp.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mindful Studio Haarlem en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@demindfulnessschool.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zsm op jouw verzoek.
Mindful Studio Haarlem wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

MSH beveiligt persoonsgegevens
Mindful Studio Haarlem neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@demindfulnessschool.nl.
Mindful Studio Haarlem heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • Persoonsgegevens worden opgeslagen op de met virusscanner en firewall met wachtwoord beveiligde persoonlijke computer van Maryvonne Verkerke.